UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

O UTW

KRS      0000291400
Regon   120564965
NIP      7352719260

 Nasze  motto: „Jedni  są wiecznie  młodzi, inni  wiecznie  starzy,
To  kwestia charakteru , a  nie  kalendarzy”   /Jan  Sztaudynger/

Rzeczywistość  szybko  się  zmienia, następują  zmiany  w  zakresie funkcjonującego  prawa, w  nauce, w  technice -  ludzie  starsi  czują  się  wobec  nich bezradni  i  zagubieni. Uczestnictwo  w  Uniwersytecie  Trzeciego  Wieku  pozwala  aktualizować  i  pogłębiać  wiedzę  intelektualną, realizować  swoje marzenia  na  które  dotychczas  nie  było  czasu, a  poznanie  nowych  osób  zbliżonych  wiekiem  i  o  podobnych  zainteresowaniach  pomaga w  nawiązaniu nowych  przyjaźni  i  przeciwdziała  samotności. Pierwszy Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  założono  we  Francji  w  Tuluzie  na początku  lat  siedemdziesiątych  XX wieku. Za  tym  przykładem zaczęły powstawać  kolejne  w  krajach  Europy  i  Świata. W  Polsce  pierwszy  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  powstał  w  Warszawie  w  1975  roku  założony  przez  prof. Halinę  Szwarz  i  działa  do  dzisiaj. W  2007  roku  działało  w  Polsce  ponad  90  Uniwersytetów, a  w  2008 r jest  już  ponad  180, a  liczba  słuchaczy   przekracza  60 tysięcy. W  województwie  małopolskim  działa  15  Uniwersytetów. W  najbliższej okolicy  to  w  Zakopanem, w  Nowym  Sączu, w  Rabce.
W  Nowym  Targu Uniwersytet  rozpoczął  swoją  działalność  20  listopada  2007 roku. Na  spotkanie  organizacyjno- informacyjne   przyszło  117  zainteresowanych osób, z  czego  112  złożyło deklarację  przystąpienia  do  UTW  i  tak rozpoczęło się nasze ustawiczne kształcenie!  Głównym celem działalności Uniwersytetu jest edukacja i aktywizacja osób starszych 55+, będących na emeryturze lub rencie ! Patronat naukowy objęła Podhalańska Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Targu, gdzie odbywają się wykłady prowadzone przez kadrę naukową uczelni. Rokrocznie Rada naukowo-programowa  opracowuje tematykę wykładów na cały rok akademicki. Obok wykładów organizowane są spotkania z władzami samorządowymi, lekarzami medycyny, prawnikami, twórcami ludowymi itp. Wielkim zainteresowaniem cieszą się warsztaty komputerowe, lektoraty języków obcych, warsztaty plastyczne!
Dbamy również o naszą sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia gimnastyczno- relaksacyjne, warsztaty taneczne, spacery nordic-walking, wycieczki piesze turystyczno- krajoznawcze.
Patronat organizacyjny objął  Urząd Miasta w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe !


Certyfikat

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu w marcu 2016r. poddał się procedurze weryfikacji merytorycznej, organizacyjnej i prawnej w celu odnowienia certyfikacji "Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku".

Złoty certyfikat potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych standardów tej kategorii uzyskaliśmy w lipcu 2013r. na okres trzech lat. 

Po sprawdzeniu przez komisję Federacji Stowarzyszeń UTW dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, certyfikat złoty przyznano nam po raz kolejny na okres sierpień 2016 - sierpień 2021. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Edukacja i aktywizacja osób starszych - nowe wyzwania", zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń UTW w dniach 24 - 25 listopada w Krakowie.