UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

Uchwały Zarządu

REGULAMIN

SAMORZĄDU SŁUCHACZY           

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

§1

Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady działania oraz sposób wyboru Samorządu Słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

§2

1.      W skład Zarządu Samorządu Słuchaczy wchodzi starosta, wicestarosta i sekretarz.

2.      Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.

3.      W wyborach na starostę, wicestarostę i sekretarza kandydować może każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia UTW.

4.      Kandydaci zgłaszani są z sali podczas Walnego Zebrania Członków.

5.      Głosowanie jest jawne, na każdego zgłoszonego kandydata osobno.

6.      Starostą zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. Wicestarostą zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. Sekretarzem zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.

7.      Do samorządu, jako członkowie, wchodzą również kierownicy poszczególnych sekcji Stowarzyszenia. Kierownicy sekcji wybierani są przez członków poszczególnych sekcji.

8.      Sekcje w Stowarzyszeniu UTW podejmuje uchwałą Zarząd.

§3

1.      Kadencja Samorządu Słuchaczy trwa cztery lata.

2.      Po upływie kadencji zarząd zarządza wybory do samorządu według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

§4

1.      Odwołanie z samorządu następuje w przypadku:

a)      złożenia rezygnacji,

b)      choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c)      naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia UTW,

d)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu UTW.

§5

Do zadań Samorządu UTW należy w szczególności:

a)      współpraca z zarządem przy opracowywaniu oferty merytorycznej Stowarzyszenia UTW,

b)      pomoc zarządowi przy organizacji działalności statutowej,

c)      przedstawianie zarządowi opinii i potrzeb członków UTW,

d)      organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych,

e)      organizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych,

f)       zapobieganie konfliktom pomiędzy członkami UTW

§6

1.      Posiedzenia samorządu, które zwołuje starosta, odbywają się w miarę potrzeb..

2.      Starosta ustala miejsce, termin i porządek zebrania.

3.      W posiedzeniach samorządu UTW mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia.

4.      Posiedzenia samorządu otwiera, prowadzi i zamyka starosta, a w przypadku jego nieobecności wicestarosta lub sekretarz.

5.      Z posiedzeń samorządu sporządza się protokół.

§7

1.      Samorząd podejmuje decyzje w formie zaleceń.

2.      Zalecenia uchwalane są większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos starosty, a w przypadku jego nieobecności głos wicestarosty.

3.      Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.

4.      Regulamin samorządu słuchaczy i jego zmiany uchwalany jest w drodze uchwały samorządu.

§8

1.      Regulamin niniejszy przyjęty został na posiedzeniu samorządu w dniu 29 czerwca 2018 r.

2.      Regulamin niniejszy uchwalony jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie od dnia uchwalenia.


NOTATKA SŁUŻBOWA

z I spotkania reaktywowanej Rady Programowo-Naukowej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Nowym Targu

W dniu 17.09.2018 w biurze naszego uniwersytetu odbyło się pierwsze zebranie nowo reaktywowanej Rady Programowo-Naukowej, w skład której przyjęły zaproszenie następujące osoby:

1)      dr Teresa Mucha, prorektor ds. rozwoju i promocji PPWSZ w Nowym Targu

2)      mgr inż. Joanna Iskrzyńska-Steg, zastępca burmistrza Miasta Nowego Targu

3)      mgr Bolesław Bara, dyrektor MOKu w Nowym Targu

4)      Tadeusz Watycha, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu

5)      mgr Leszek Pustówka, radny, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

6)      Józefa Koźlak, aktualny prezes UTW

Na zebraniu stawili się wszyscy członkowie Rady, z tym, że Pani vice-burmistrz przysłała w swoim zastępstwie mgr inż. Waldemara Wojtaszka, członkowie zarządu UTW: Danuta Marek, Zofia Cyrek, Mariola Zając, oraz członek Samorządu Słuchaczy kol. Celina Sordyl.

Członkom Rady przesłano drogą e-mailową program edukacyjno-aktywizujący wraz z rocznym harmonogramem zajęć.

W trakcie spotkania prezes J. Koźlak omówiła krótko poszczególne punkty programu edukacyjno-aktywizującego opierając się na celach statutowych oraz podkreśliła rolę współpracy UTW z jednostkami kulturalno-naukowymi naszego miasta. Rozpoczęła się dyskusja, której efektem była pełna akceptacja przedstawionego programu na rok akademicki 2018/2019 przez członków Rady.

Sporządził

Józefa Koźlak


UCHWAŁA NR  3/Z/2018

 

Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu

z dnia 27 marca 2018r.

 

w sprawie: ubezpieczenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu od odpowiedzialności cywilnej.

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, zarząd

 

postanawia co następuje:

 

            §1

1.      Wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej dla Uniwersytetu III Wieku w Nowym Targu

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR  2/Z/2018

 

Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu

z dnia 27 marca 2018r.

 

w sprawie: ukonstytuowania nowowybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu i regulaminu wyborów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego pkt. 14, odbytego w dniu 21.03.2018r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowego Targu. Na wniosek nowo wybranego Prezesa Józefy Koźlak §26 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia spośród wybranych członków zarządu, wybrano 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 4 członków za ich uprzednią zgodą,  zarząd

postanawia co następuje:

§1.

1.      Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes  - Józefa Koźlak

Wiceprezes – Danuta Marek

Wiceprezes – Ewa Jarocka

Sekretarz – Zofia Cyrek

Skarbnik – Maria Zając

Członek – Andrzej Gabor

Członek – Elżbieta Bryniarska

Członek – Joanna Miąsik

Członek – Marian Pastwa

2.      Obecny skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Przewodnicząca – Krystyna Górka

Członek – Janina Król-Równicka

Członek – Maria Fryda

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR  1/Z/2018

 

Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu

z dnia 27 marca 2018r.

 

 

w sprawie: przyjęcia rezygnacji kol. Małgorzaty Arct-Gacek i powołania do Zarządu Elżbiety Bryniarskiej

Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu i regulaminu wyborów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego pkt. 14, odbytego w dniu 21.03.2018r. zarząd

 

Postanawia co następuje:

§1.

1.      Przyjąć pisemną rezygnację kol. Małgorzaty Arct-Gacek złożoną w dniu 26.03.2018 na ręce Pani Prezes Józefy Koźlak i powołać do nowego Zarządu Elżbietę Bryniarską, która w wyborach w dniu 21.03.2018r. otrzymała 80 głosów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia