UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Nowym Targu

StatutSTATUT STOWARZYSZENIA

„UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU”

W NOWYM TARGU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku„ w Nowym Targu zwany dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

§ 2

 

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w ramach statutowych uprawnień.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Targ.

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 5

 

1. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskiej wg wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje Walne Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 7

 

1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz nadaniu jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 9

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie.

2/ aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3/ prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,

4/ podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

5/inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,

6/ upowszechnianie wiedzy o mieście Nowy Targ i powiecie nowotarskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla powiatu nowotarskiego,

7/ przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia; współpraca międzypokoleniowa,

 

 

§ 10

 

1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizujących,

2)      prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

3)      organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,

4)      organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów;

5)      prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),

6)      prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,

7)      organizowanie badań profilaktycznych,

8)      tworzenie grup samopomocowych,

9)      prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,

10)  wspieranie finansowe, materialne i logistyczne osób starszych będących w potrzebie,

11)  organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł;

12)  organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych,

13)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach dotyczących osób starszych,

14)  współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

 

2.      Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

3.      Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

4.      Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1-8 i 12.

5.      Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej, jej zakresie – w granicach określonych w ust. 4 w zw. z ust. 1 -  oraz wysokości opłat podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

6.      Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 11

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

2.      Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3.      Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

4.      Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

5.      Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6.      Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność statutowa (odpłatna i nieodpłatna) oraz działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym a w szczególności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 13

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.

 

§ 14

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi” tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba starsza, mająca ukończoną co najmniej szkołę średnią, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osoba fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

5. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

 

§ 15

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b/ uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

c/ udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanych wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,

d/zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

e/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f/ noszenia plakietki Stowarzyszenia oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia. Za aktywność w realizacji celów Stowarzyszenia członek zwyczajny może otrzymać dyplom honorowy,

g/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a/ aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności w wobec władz Stowarzyszenia,

b/ przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c/ regularnego opłacania składek,

d/ przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 16

 

1. Członek wspierający:

a/ ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

b/ obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c/ zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

d/ zwolniony jest z o opłacania składek,

e/ nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy:

a/ ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

b/ zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

c/ zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

 

§ 17

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,

b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

1.      prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

2.      pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3.      pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał.

2. W przypadkach określonych w ust.1 lit. c pkt 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu – w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd co najmniej na 2 tygodnie przed terminem jego zwołania.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

DZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 18

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 25 pkt 4.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 25 pkt 5.

 

§ 20

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego danego organu. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

DZIAŁ 2.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 21

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 22

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

 

§ 23

 

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 24.

§ 24

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na umotywowane żądanie co najmniej 20% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwoływane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 25

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmiana,

3. uchwalenie budżetu,

4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,

5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie władz Stowarzyszenia,

7. ustalenie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

12. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

DZIAŁ 3

ZARZĄD

 

§ 26

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.

2. Zarząd składa się z dziewięciu członków, w tym: Prezesa,  dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i czterech Członków.

3. Prezes Zarządu proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, za ich uprzednią zgodą.

4. Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w miesiącu.

 

§ 27

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1/ realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2/ określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3/ opracowanie projektu budżetu,

4/ realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,

5/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

6/ opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7/ podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

8/ powoływanie rady programowo-naukowej, komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,

9/ zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

10/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

12/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13/ wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

14/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

15/ tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,

16/ dokooptowanie członków Zarządu w przypadkach określonych w § 19 ust.2

17/załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia,

2. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy sekretariatu uchwala Zarząd.

 

DZIAŁ 4

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 28

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Praca Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

 

§ 29

 

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem.

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

6. Dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 19 ust. 3.

 

§ 30

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

§ 31

 

W przypadkach określonych w §29 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§32

 

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w Toku jego działalności statutowej.

2. W skład mienia Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.

 

§ 33

 

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

a/ składki członkowskie i wpisowe;

b/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c/ dotacje, darowizny, zapisy i składki,

d/ dochody z działalności gospodarczej,

e/ przychody z odpłatnej działalności statutowej,

f/ pozostałe wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (tzw. pogotowie kasowe).

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku, za dany rok (z góry). Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

 

 

 

§ 34

 

1.      Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw - uprawniony jest Prezes Zarządu i jeden z dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz upoważniony członek Zarządu  działający łącznie albo Prezes Zarządu i Skarbnik Zarządu działający łącznie albo jeden z dwóch Wiceprezesów Zarządu i Skarbnik Zarządu działający łącznie albo jeden z dwóch Wiceprezesów i upoważniony Członek Zarządu z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3.      Walne Zebranie Członków jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

4.      Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

5.      Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 35

 

1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności najmniej połowy członków zwyczajnych. Przepis § 22 ust. 5 w zakresie tzw. „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust.2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 36

 

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

 

§ 37

 

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia, wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia rejestrowego.

 

 

Nowy Targ, 15.11.2017r.